Būvvaldē ieviests ”zaļā koridora” princips

Lai Latvijas galvaspilsētā attīstītu uzņēmējdarbībai pievilcīgāku vidi un piesaistītu investorus, Rīgas pilsētas būvvaldē izveidots “zaļais koridors” būvniecības ieceru ātrākai saskaņošanai, informē Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Ķirsis.

““Zaļā koridora” principa ieviešana ir būtisks solis paradigmas maiņai būvniecībā, kur Būvvalde būvniecības procesā būs nevis šķērslis, bet tieši palīgs uzņēmējiem. Mazinot birokrātiju un atvieglojot nosacījumus būvatļaujas saņemšanai, dodam investoriem signālu, ka esam gatavi piesaistīt investīcijas Rīgai. Jebkurš solis, kas saistīts ar pilsētvidi un attīstību, ir cieši saistīts ar Būvvaldi. Tāpēc jāturpina darbs, lai padarītu Būvvaldes pakalpojumus iedzīvotājiem un uzņēmējiem kvalitatīvākus un ieviest lietotājiem draudzīgākus risinājumus,” uzsver V. Ķirsis.

“Būvvaldes darba efektivitāte ir atslēga investīciju ieplūšanai Rīgā. “Zaļais koridors” būs viens no instrumentiem Rīgas konkurētspējas celšanai starp citām Ziemeļeiropas reģiona pilsētām,” norāda Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāja Inese Andersone.

Lai ieviestu šādu “zaļo koridoru”, Būvvaldē no novembra sākuma būtiski atvieglota saskaņošanas kārtība jaunu 3. grupas ēku un 2. grupas daudzdzīvokļu ēku virs 100 dzīvokļiem būvniecībai. Ieviestās izmaiņas paredz samazināt arī būvniecības dokumentācijas kopējo saskaņošanas laiku.

Līdz šim Rīgas pilsētas būvvaldē viss būvniecības dokumentācijas izskatīšanas process tika organizēts pa posmiem, neparedzot iespēju paziņot iesniedzējam par būvniecības dokumentācijā konstatētām nepilnībām pirms izvērtēšanas procesa beigām. Tagad šāda iespēja ir radīta.

Lai padarītu galvaspilsētu pievilcīgāku investīciju piesaistei, turpmāk attīstītāji, kuri vēlēsies būvēt jaunas 3. grupas būves vai 2. grupas daudzdzīvokļu ēkas virs 100 dzīvokļiem, varēs rēķināties ar iestādes lēmumu un būvatļaujas izsniegšanu ievērojami īsākos termiņos, nekā to nosaka normatīvie akti. Lai to realizētu, Būvvalde pirms būvniecības ieceres minimālā sastāvā iesniegšanas piedāvās attīstītājiem iespēju elektroniski iesniegt būvniecības ieceres metu (ģenerālplāns, fasādes un stāvu plāni un to griezumi), kuru izskatīs un dos konceptuālu vērtējumu par plānoto būvniecību divu nedēļu laikā.

Tāpat turpmāk attīstītāji varēs iesniegt jau gatavās izstrādātās būvprojekta daļas pirms citu institūciju atzinumu saņemšanas, tādā veidā saņemot iespēju novērst visus iespējamos būvprojekta trūkumus līdz būvprojekta pilnīgai pabeigšanai un iesniegšanai. Papildus Būvvalde ir saīsinājusi arī atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšanas termiņu – turpmāk 3. grupas jaunbūvēm un 2. grupas daudzdzīvokļu ēku virs 100 dzīvokļiem jaunbūvēm tās būs desmit darbdienas.

Darbs pie “zaļā koridora” principa optimālas ieviešanas tiks turpināts arī nākamajā gadā, paredzot paplašināt atvieglotās kārtības nosacījumus.

Komentāri