Jaunajā mācību gadā tiek pilnveidota profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanas kārtība

Ja profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde būs izpildījusi rezultativitātes kritērijus un nosacījumus un sporta skolā darbosies atbilstošs grupu skaits, sporta skolu direktori, komplektējot mācību-treniņu grupas, kā arī lemjot par jaunu audzēkņu uzņemšanu, turpmāk varēs rēķināties ar noteiktu valsts finansēto pedagoģisko likmju skaitu. Savukārt jautājums par papildu pedagoģisko likmju skaitu tiks skatīts valsts budžeta projekta sagatavošanas gaitā.

To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par kārtību, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas. Tāpat grozījumi paredz par 10 procentiem palielināt sporta sacensībām atvēlēto stundu skaitu nedēļā.

Jautājums par profesionālās ievirzes sporta izglītības treneru atalgojuma nodrošinājumu tika skatīts Latvijas Nacionālās sporta padomes 2022. gada 5. maija sēdē. Sēdes dalībnieki vienojās, ka ir nepieciešams pilnveidot kritērijus un sadales kārtību, kādā tiek sadalīts valsts budžeta līdzfinansējums treneru atalgojumam profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai. Svarīgi ir arī paredzēt mehānismu valsts budžeta finansējamo izglītojamo kopējā skaita noteikšanai, kā arī tam nepieciešamo valsts budžeta finansējamo pedagoģisko likmju noteikšanai un to sadalījumam pa izglītības iestādēm.

Lai izstrādātu grozījumus MK noteikumos, 2022. gada 10. maijā IZM izveidoja starpinstitūciju darba grupu, iekļaujot tās darbā arī pārstāvjus no Finanšu ministrijas, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība”, biedrības “Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome”, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome”, biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja”, biedrības “Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija”, biedrības “Akreditēto sporta skolu asociācija” un biedrības “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”.

Darba grupā tika izstrādāts priekšlikums ieviest mehānismu valsts finansēto pedagoģisko likmju fiksēšanai atbilstoši iepriekšējā budžeta gadā izglītības iestādei valsts finansēto pedagoģisko likmju skaitam, tāpat tika izteikts priekšlikums dot iespēju līdz 10 procentiem palielināt sporta sacensībām atvēlēto stundu skaitu nedēļ. Tas veicinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu mērķu sasniegšanu, kā arī paaugstinātu audzēkņu sportiskās meistarības līmeni. Tāpat grozījumos tiek precizēta izglītības iestādes dibinātāja rīcība gadījumā, ja izglītības iestādei uz gada beigām ir izveidojies valsts budžeta līdzekļu atlikums.

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu direktoriem un iestāžu dibinātājiem jaunā 2022./2023. mācību gada sākumā ir jābūt informētiem par nosacījumiem programmu finansēšanai 2023. gadā, lai varētu ar to rēķināties, veicot mācību-treniņu grupu komplektēšanu, kā arī lemjot par jaunu izglītojamo uzņemšanu. Tāpat jaunā mācību gada sākumā ir jābūt skaidrībai par sporta sacensībām atvēlēto stundu skaitu nedēļā.

Jaunā kārtība vienlaikus nodrošina iespēju pretendēt uz valsts budžeta finansējumu arī jaunām akreditētām sporta skolām, ja šim mērķim valsts budžetā ir pieejams papildu finansējums.

Šobrīd Latvijā valsts finansē 89 akreditētas sporta skolas, kurās 38 sporta veidos trenējas 39 833 valsts finansēti audzēkņi. Sporta skolu treneru darba samaksai  2022. gadā piešķirti 18 141 772  eiro, un tādējādi sporta skolām atvēlētais finansējums veido 51,59% no kopējiem valsts sporta budžeta izdevumiem.

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro